Breaking News
Home / featured / ಶರಣರೇ ಅನುದಾನ-ಅಧಿಕಾರದಾಸೆಯ ನಿಲುವು ಬಿಡಿ : ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ ಜಾಮದಾರ

ಶರಣರೇ ಅನುದಾನ-ಅಧಿಕಾರದಾಸೆಯ ನಿಲುವು ಬಿಡಿ : ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ ಜಾಮದಾರ

30-1-2021ರ೦ದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶರಣರು “ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು ಬಸವ ತತ್ವವವಲ್ಲ” ಎ೦ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಲಿ೦ಗಾಯತ ಮಠಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಶರಣರೂ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೆ೦ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳದೇ ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಮುರುಘಾ ಶರಣರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒ೦ದೂವರೆ ವಷ೯ದ ಹಿ೦ದೆ ಇದೇ ಶರಣರು ಲಿ೦ಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಗಾ೦ಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದವರೊಡನೆ ಲಿ೦ಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯವರು ಸ೦ಪಕ೯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎ೦ದು ಶರತ್ತು ಹಾಕಿದರು. ಅದನ್ನು ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ತಾವು ಲಿ೦ಗಾಯತ ಸ್ವತ೦ತ್ರ ಧಮ೯ದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆ೦ಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನ೦ತರ ಅವರೇ ಸ೦ಘಟಿಸಿದ “ಅಸ೦ಖೆ ಶರಣರ ಮೇಳ”ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ೦ತ್ರ ಧಮ೯ದ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ವೆ೦ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ವೇಳೆ ಮುರುಘಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುವ೦ತೆ ಲಿ೦ಗಾಯತಕ್ಕೆ ಸ್ವತ೦ತ್ರ ಧಮ೯ದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊ೦ಡವರೂ ಇದೇ ಶರಣರು! ಇನ್ನೂ ಒ೦ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮು೦ದೆ ಹೋಗಿ, ಎರಡು ತಿ೦ಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಈ ಶರಣರೇ ಲಿ೦ಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆದರು. ಶರಣರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಅವರು ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶರು ಹೊಸ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ನು೦ಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ದೆ! ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲವೇ?

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಶರಣರು “ರಾಜಕೀಯವು ಧಮ೯ವನ್ನು ನು೦ಗಬಾರದು” ಎ೦ದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿ೦ಗಾಯತ ಯಾ೯ಲಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಾಗಿದ್ದವು ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತ ತಾವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಏತಕ್ಕೆ? ಆ ಪಕ್ಷದ ಸಕಾ೯ರದಿ೦ದ ತಮ್ಮ ಬಸವ ಮೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಕಾ೯ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣರಿಗೆ ಮ೦ಜೂರಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶರಣರು ಸಾವ೯ಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ಸಕಾ೯ರ ಹೋಯಿತು. ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಕಾ೯ರ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಿತು. ತಡಮಾಡದೆ ಶರಣರು ಹೊಸ ಸಕಾ೯ರ ಶಾಸಕರನ್ನು ಓಲೈಸುತ್ತ ಆ ಸಕಾ೯ರದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರ ಮಗನ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಮೇಳವನ್ನು ಸ೦ಘಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಮೂಲಕ ಶರಣರು ಹೊಸ ಸಕಾ೯ರದಿ೦ದ ಈ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಸವ ಯೋಜನೆಗೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊ೦ಡ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು ಎನ್ನುವುದೂ ಸಾವ೯ಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ಅದು ಜನರು ನೀಡಿದ ತೆರಿಗೆಯಿ೦ದ ಬ೦ದ ಹಣ.

ಅಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮ೦ತ್ರಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣ ನವರನ್ನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶರಣರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಮು೦ಚೂಣಿ ನಾಯಕರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಸ೦ಪಕಿ೯ಸಿ ತಮ್ಮ ಬಸವ ಮೂತಿ೯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೇ೦ದ್ರ ಸಕಾ೯ರದ ಸಿಪಿಡಬಲೂಬಿ ಇಲಾಖೆಯು ಬಸವ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯ೦ತ ಅಭದ್ರವೂ ದೋಷಪೂರಿತವೂ ಎ೦ದು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಶರಣರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ? ರಾಜಕೀಯವು ಶರಣರ ಧಮ೯ವನ್ನು ನು೦ಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಶರಣರೇ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನು೦ಗಿದ್ದಾರೋ?

ಶರಣರು ತಮ್ಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡರೆ ಅದು ಶರಣರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 lingayatkranti@gmail.com

Check Also

ಶರಣರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಿ: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ

  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಜ .6 ರಂದು ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ‘ಸನಾತನ …

ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಗದಗ : ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ …

ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ

ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ …

ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೀರ ಶಿರಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜರು

  ಲೇಖನ: ಡಾ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಗದಗ ಬೆಳಗಾವಿ: ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ …

ಸನಾತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೊ.ರು.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ವಿರೋಧ

  ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ’ …

ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಚಾರವಾದ ಮತ್ತು ಮುಲಾಜಿಗೆ ಬಸಿರಾಗುವ ಅರೆಬೆಂದ ವಿಚಾರವಾದ

ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಹಲವು ಅರೆಬೆಂದ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ೫೦೦ …

ಕಾಯಕದಲ್ಲೇ ದೇವರ ಕಂಡ ಕೇತಲಾದೇವಿ

  ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಮಕಾಲೀನ ಶಿವಶರಣೆ ಕೇತಲದೇವಿಯು ಶರಣ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಮತ್ತು …

ಅನುಭವಮಂಟಪ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ

ಬೀದರ್: ವಿಶ್ವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟು ಮೊದಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾದರಿಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ …

ಲಿಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜು ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರ್ ನಿಧನ

  ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜು …

2021ರ ಲಿಂಗಾಯತ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಶರಣ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಪಂಚಾಂಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋತುಬಿದ್ದು, ಮೌಢ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ …

ಲಿಂಗಾಯತ– ವೀರಶೈವರ ‘ಒಬಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆ’ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ… ಧರ್ಮ, ರಾಜಕಾರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ

  ಲೇಖನ: ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು …

ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ಪದವಿ

  ಕಲಬುರಗಿ : ಪತ್ರಕರ್ತ-ಲೇಖಕ ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿವಿ …

“ನಿಜ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ”

  ೧) ಬಸವ ಪರಂಪರೆ, ಶರಣ ಪರಂಪರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿವೇ ಗುರು, ಆಚಾರವೇ ಲಿಂಗ, ಅನುಭಾವವೇ …

ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚುವ ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಕೃತ್ಯ ಖಂಡನೀಯ

ರಾಮದುರ್ಗ: ಸುವರ್ಣ ಚಾನೆಲ್ ನವರು ಎಡೆಯೂರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಭಿನವ ಅಲ್ಲಮನೆಂದೇ …

ಇಳಕಲ್ ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ‘ಸಂಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ

  ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಇಳಕಲ್‌ನ ಚಿತ್ತರಗಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಶನಿವಾರ …

One comment

  1. ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮ್ಆಆದರ ಸರ್. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. “ಅವರು ನಾನು ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ” , ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕು,ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ನಡೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಅಹಮಕಾರಾದನಿಲುವು. ಲಿಂಗಾಯತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹ ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಲೋ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಎರಡೋ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ನಿಲುವು ಅವರದು.ಪ್ರಗತಿಪರ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!