Breaking News
Home / featured / ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ ಕಲ್ಲ ಹೊಯ್ದು ಕಿಡಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ

ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ ಕಲ್ಲ ಹೊಯ್ದು ಕಿಡಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ

ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ತಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಅರಿವಿನ ಚಿದಾಗಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮ ಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕಂಡವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ಈ ಅರಿವು ಎಂಬ ಮಹಾ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂತಮ್ಮ ಭವದ ತಮಂಧ ವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಬಾಳಿದ ವರು. ಈ ಜಗಜೀವನದ ಬದುಕಿನ ಬೀದಿಯುದ್ದ ಕ್ಕೂ ವಚನಗಳೆಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಅಪ್ಪ ಬಸವಾದಿಶರಣರು.ಇಂಥಾ ಶರಣರ ಸಮುದಾ ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ವಿರಕ್ತಿ, ಅರಿವು, ಆಚರಣೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾದವರು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಆಚರಣೆಯ ದಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳೆಂಥವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದರೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಫಲವೂ ಎಂಥಾದ್ದು, ಅಂತಿಮ ದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅರಿವಿನ ಮಹಾಂತತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಕಹೊಯ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು.

ವಚನ
ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ
ಕಲ್ಲ ಹೊಯ್ದು ಕಿಡಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ.

ಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ
ಮೊಸರ ಹೊಸೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ.

ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ,
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ
ಕರ್ಪುರದ ಗಿರಿಯನುರಿಯಕೊಂಬಂತೆ.

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ವಚನ ಅನುಸಂಧಾನ:

ಈಗ ವಚನದ ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನೇ ವಿವೇಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ

ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ
ಕಲ್ಲ ಹೊಯ್ದು ಕಿಡಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕ್ಕೆ ಅವು ಕೊಡುವ ಅರ್ಥ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅರಿ(ತಿಳಿ)ಯದವರ ಸಂಗಡ (ಅರಿವಿನ ಚಿಂತನೆಯ) ಸಂಗವ ಮಾಡು ವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇನ್ನು, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದರೆ ಹೊರಡುವುದು ಕಿಡಿಯಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ನಿರಾಶೆಯ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಸುತ್ತದೆ!
ಆದರೆ, ಅದು ವಚನದ ನಿಜವಾದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ ದ್ವನಿ ಏನಂದರೆ; ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಕಮಕಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹನೆಯ ಅರಳಿಯನಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನ ‘ಹೊತ್ತಿಸಿ’ ಕೊಳ್ಳುವುದು! (ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ) ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿಡಿ ಯಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ‘ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ’ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಲಿದೆ!!

ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೋಡೋಣ;

ಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ, ಮೊಸರ ಹೊಸೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲವರು ಅಂದರೆ, ತಿಳಿದವರು – ಏನನ್ನು ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಎಂದರ್ಥ. ಅಂಥವರನ್ನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮೊಸರಿನಂಥವರನ್ನು ಅರಿವೆಂಬ ಕಡಗೋಲಿನ ಲ್ಲಿ ಕಡೆದರೆ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಬೆಳಕಿನಂಥ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದೆಂಬ ನಿಶ್ಚಿತ ಫಲಾತ್ಮಕ ಗುಣವು ಕಣ್ಮನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಅದು ಹೃದ್ಭಾವಕ್ಕೂ ಗೋಚ ರಿಸುತ್ತದೆ.!

ಇನ್ನು ವಚನದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮೂರನೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ.

ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ,
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ
ಕರ್ಪುರದ ಗಿರಿಯನುರಿಯಕೊಂಬಂತೆ.

ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ, ಈ ವಚನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸತ್ಯವು; ಕೋಲ್ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಸಂಚರಿಸಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡ ಗಿದ್ದ ಆ ಅನೂಹ್ಯ ದಿವ್ಯದ ಮಹಾ ಚೇತನವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದು ‘ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ’ ಮಾತ್ರ! ಇಲ್ಲಿ
ಕರ್ಪುರದ ಗಿರಿಯಂತಹ ಭಕ್ತ ಶರಣರ ಸಂಗದ ಅರಿವಿನ ಮನದ ಉರಿತಾಗಿ, ಉರಿದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಬೆಳಗಿ, ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಯಲಾಗುವುದು! ಎಂಬರ್ಥ ದ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಹೃನ್ಮನಗಳಿಗೆ ಫಳ್ ನೇ ಹೊಳೆ ಯುತ್ತದೆ!!

ಹೀಗೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿಯ ಈ ವಚನದ ಒಳಹೊರಗಿನ ಬೆಳಗು; ಎಂಥಾ ಕಲ್ಲು ಹೃನ್ಮನಗ ಳೂ ಸಹಿತ ಅರಿವಿನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ; ಅವು ಅರಳಿ, ಪರಿಮಳಿಸಿ,ಝಗಮಗಿಸಿ ಬೆಳಗಿ, ಮಹಾ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಬಯಲಾಗಬಲ್ಲವು! ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ದಿವ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಚನವು ಹೀಗೆ ಘನಮೌನ ಹೊದ್ದ ಶಬ್ದ ಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮನಗಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೇಖನ: ಅಳಗುಂಡಿ ಅಂದಾನಯ್ಯ

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 lingayatkranti@gmail.com

Check Also

ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿ: ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ

  ‘ಸನಾತನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಬೀದರ್: ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು …

ಶರಣರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಿ: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ

  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಜ .6 ರಂದು ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ‘ಸನಾತನ …

ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಗದಗ : ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ …

ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ

ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ …

ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೀರ ಶಿರಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜರು

  ಲೇಖನ: ಡಾ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಗದಗ ಬೆಳಗಾವಿ: ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ …

ಸನಾತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೊ.ರು.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ವಿರೋಧ

  ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ’ …

ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಚಾರವಾದ ಮತ್ತು ಮುಲಾಜಿಗೆ ಬಸಿರಾಗುವ ಅರೆಬೆಂದ ವಿಚಾರವಾದ

ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಹಲವು ಅರೆಬೆಂದ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ೫೦೦ …

ಕಾಯಕದಲ್ಲೇ ದೇವರ ಕಂಡ ಕೇತಲಾದೇವಿ

  ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಮಕಾಲೀನ ಶಿವಶರಣೆ ಕೇತಲದೇವಿಯು ಶರಣ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಮತ್ತು …

ಅನುಭವಮಂಟಪ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ

ಬೀದರ್: ವಿಶ್ವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟು ಮೊದಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾದರಿಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ …

ಲಿಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜು ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರ್ ನಿಧನ

  ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜು …

2021ರ ಲಿಂಗಾಯತ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಶರಣ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಪಂಚಾಂಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋತುಬಿದ್ದು, ಮೌಢ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ …

ಲಿಂಗಾಯತ– ವೀರಶೈವರ ‘ಒಬಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆ’ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ… ಧರ್ಮ, ರಾಜಕಾರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ

  ಲೇಖನ: ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು …

ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ಪದವಿ

  ಕಲಬುರಗಿ : ಪತ್ರಕರ್ತ-ಲೇಖಕ ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿವಿ …

“ನಿಜ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ”

  ೧) ಬಸವ ಪರಂಪರೆ, ಶರಣ ಪರಂಪರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿವೇ ಗುರು, ಆಚಾರವೇ ಲಿಂಗ, ಅನುಭಾವವೇ …

ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚುವ ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಕೃತ್ಯ ಖಂಡನೀಯ

ರಾಮದುರ್ಗ: ಸುವರ್ಣ ಚಾನೆಲ್ ನವರು ಎಡೆಯೂರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಭಿನವ ಅಲ್ಲಮನೆಂದೇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!