Home / featured / ಗುಹೇಶ್ವರ ಹಸಿದನುˌ ಭಕ್ತಿಯನ್ನುಣ್ಣಿಸು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ

ಗುಹೇಶ್ವರ ಹಸಿದನುˌ ಭಕ್ತಿಯನ್ನುಣ್ಣಿಸು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ

   ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಪ್ರಖರ ಚಿಂತಕ. ಲೋಕ ಪರ್ಯಟನೆ ಅಲ್ಲಮರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಕ. ಚರ ಜಂಗಮನಾಗಿ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗಿದ್ದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಂದೋಲನ ರೂಪಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಆಕರ್ಶಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು. ಅಂಥ ಪ್ರಖಾಂಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಮರು ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ :

“ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಶವ ತಿರುಗಿದೆನು.
ಹವಣಿಲ್ಲದ ಕಂಥೆಯ ತೊಟ್ಟೆನು.
ಹಸಿವಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪರವ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿ ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡ ಬಂದೆನು.
ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಹಸಿದನು, ಉಣಲಿಕ್ಕು ಏಳಾ ಸಂಗಣಬಸವಣ್ಣಾ.”

ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಶವ ತಿರುಗಿದೆನು. ಹವಣಿಲ್ಲದ ಕಂಥೆಯ ತೊಟ್ಟೆನು.

ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆ. ಸಿದ್ದಗೊಳ್ಳದ ಕಂಥಿಯನ್ನು (ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತೊಡುವ ಉದ್ದನೆಯ ಮೇಲಂಗಿ) ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡೆ.

ಹಸಿವಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪರವ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿ ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡ ಬಂದೆನು.

ಎಂದೂ ಹಸಿಯದ ಕಪ್ಪರವನ್ನು (ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ) ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಲು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು.

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಹಸಿದನು, ಉಣಲಿಕ್ಕು ಏಳಾ ಸಂಗಣಬಸವಣ್ಣಾ.

ನಿನ್ನ ಅಘಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಅಖಂಡ ಚೈತನ್ಯಮೂರ್ತಿˌ ಅಗೋಚರ ಗುಹೇಶ್ವರನೇ ಹಸಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಗುಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಉಣ್ಣಲಿಕ್ಕು ಬಾರಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದು ಅಲ್ಲಮರು ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಾವೆಂದು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಭಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ಶರಣರ ಕಿಂಕರ ತಾವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣಮವರ ಕಿಂಕರ ಭಾವ ತೋರುವ ಒಂದು ವಚನ :

“ನೆಲ್ಲ ಗಿಡುವಿನೊಳಗೆ ನಾನೊಂದು ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆನಯ್ಯಾ.
ಆನು ಭಕ್ತನೆಂದೆಂಬೆನೆ, ಆನು ಯುಕ್ತನೆಂದೆಂಬೆನೆˌ
ಆನು ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರೊಕ್ಕುದನುಂಡಡೆ,
ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಹೆನೆ !”

ನೆಲ್ಲ ಗಿಡುವಿನೊಳಗೆ ನಾನೊಂದು ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆನಯ್ಯಾ.

ಈ ಅಘಾದವಾದˌ ಬ್ರಹತ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆˌ ನೆಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು.

ಆನು ಭಕ್ತನೆಂದೆಂಬೆನೆ, ಆನು ಯುಕ್ತನೆಂದೆಂಬೆನೆˌ

ನಾನು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನು ಅಲ್ಲ. ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ.

ಆನು ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರೊಕ್ಕುದನುಂಡಡೆ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಹೆನೆ.

ನಾನು ಅಖಂಡ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿˌ ಅಗೋಚರ ದೇವನ ಶರಣರ ಕಿಂಕರ (ಸೇವಕ). ಶರಣರು ಮೆಟ್ಟುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಸಮನಾದವನು ಎಂದು ತಾವೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲಮರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಖಂಡ ಶರಣಗಣವೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು ಎಂದು ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಿಂದರೆˌ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಶರಣರ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ನೈಜ ಅನುಭೂತಿ.

ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ.
ವಿಜಯಪುರ

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಉಪಪಂಗಡಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು …

ಸೋಹಂ ಎಂದೆನಿಸದೇ ದಾಸೋಹಂ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ..

ಮೊದಲು ಮೂರು ನೀತಿಕಥೆಗಳನ್ನು ನೊಡೋಣ ಆನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ.ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು …

ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೆ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರೂಪಣೆ: ಡಾ.ಸಿದ್ಧನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳ ಒಡನಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ ಅವರು ಬರೆದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೆ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಕೃತಿ …

ರಂಗಾಯಣದಿಂದ ನೇಗಿನಹಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಟಕ

ನೇಗಿನಹಾಳ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ದೇವದಾಸಿ …

ಜಗದ್ಭವ್ಯ ಮೇರು ಕೃತಿ : ಮಹಾತ್ಮರ ಚರಿತಾಮೃತ

ಲೇಖನ: ಪ್ರಕಾಶ ಗಿರಿಮಲ್ಲನವರ                          …

ಸೆ. 25ರಂದು “ಮಹಾತ್ಮರ ಚರಿತಾಮೃತ” ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಅಥಣಿ: ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಡು-ನುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಅಥಣಿ ಮೋಟಗಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಂತ-ಮಹಾಂತರ …

ಧರ್ಮ ವಿಭಜನೆ ನೆವದಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲರ ಟೀಕೆ ಸಾಧುವಲ್ಲ

-ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಿನ ಖೇದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳ ಮರ್ಮದ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಚಳವಳಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು …

ಲಿಂಗಾಯತ ಪೇಜ್‌ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ..!

ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವ ಒಕ್ಕೂಟ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್‌ಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ …

“ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ” ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾರು.?

  ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಪದ. ರಾಜನಿಗೆ …

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೇಗಿನಹಾಳ : ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಧಂಗೆ ಸಾರಿ …

ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದಂಥ ರಂಗಗಳು ಜಾತಿ, ಸಂಕುಚಿತತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಮಹಾಸಾಧನಗಳು

  ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ ಮುಂಡರಗಿ ಆಗಷ್ಟ್ 07: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಕಾವಿಯೊಳಗೆ ಖಾದಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಲ್ಲದು. …

ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೇರಪ್ರಸಾರ; ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ರಾಜಭವನದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15ಕ್ಕೆ …

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳ ವಚನಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರ

  ವಿಜಯಪುರ : ಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾತಜ್ಞ ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಶರಣರೊಬ್ಬರ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ …

ತ್ರಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮಹಾಜಂಗಮ

ಮಹಾಜಂಗಮ : ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಮರಾಠಿ ಮೂಲ ಲೇಖಕರು : ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬ. ಜುಬರೆ …

ಹಡಪದರನ್ನು ನೋಡುವ ನೋಟ ಬದಲಾಗಲಿ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಜುಲೈ 25: ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಜನಾಂಗದವರು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಡಪದ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *